Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(prodej digitálních produktů s použitím internetu)

 

Prosím, přečtěte si níže uvedený text pečlivě. Odesláním objednávky, tedy kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup“ v prodejním formuláři na webovém rozhraní www.liliprint.cz potvrzujete, že jste se seznámili s obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na uvedené tlačítko prosím neklikejte.

 

Podrobnosti naleznete v níže uvedených všeobecných obchodních podmínkách, které jsou nedílnou součástí každé, se mnou uzavřené, kupní smlouvy na Vámi vybraný digitální produkt.

 

Obsah

 

 1. Obecná ustanovení
 2. Objednávka a Uzavření kupní smlouvy
 3. Cena, způsob úhrady
 4. Dodací podmínky
 5. Zabezpečení, ochrana autorských práv
 6. Odstoupení od smlouvy
 7. Práva z vadného plnění, reklamace
 8. Garance vrácení peněz
 9. Vyloučení odpovědnosti za Váš úspěch či neúspěch
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Závěrečná ustanovení

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej digitálních produktů (dále také „produkt“) prodávající, kterou je Renata Rejchová, se sídlem Plzeň, Barákova 557/71, PSČ 326 00, IČ: 76633888, uzavřených s kupujícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávající.

 

1.2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávající a kupujícího (dále také „zákazník“ či „účastník“).

 

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

 

1.4. Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

 

1.5. Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávající a platí pro prodej digitálních produktů prodávající na webových stránkách:

www.liliprint.cz

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cena, včetně informace o tom, že zahrnuje DPH, je uvedeno na webových stránkách prodávající. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní.

 

2.2 Prodejní formulář obsahuje vždy informace o zákazníkovi, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.

 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávající a zákazníkem vzniká odesláním objednávky (nikoliv až po potvrzení objednávky). Objednávku podá zákazník kliknutím na tlačítko „Odeslat “. Od tohoto momentu vznikají mezi ním a prodávající vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Prodávající vylučuje přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

 

2.4. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání a zákazník má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.5. Zákazník souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy.

 

2.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložen v elektronickém archivu prodávající po dobu 3 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

 

2.7. Prodávající je povinna poskytnout či dodat produkt, který si zákazník objednal a zákazník se zavazuje zaplatit prodávající kupní cenu produktu.

 

2.8. Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání digitálních produktů a webinářů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru nebo internetového prohlížeče může být omezena funkcionalita.

 

 1. CENA, ZPŮSOB ÚHRADY

 

3.1. Cena produktu je uvedena na vybraném webovém rozhraní prodávající. Cena je vždy uvedena i na prodejním formuláři.

 

3.2. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

ZPŮSOB ÚHRADY

 

3.3.Cenu produktu hradí zákazník bezhotovostním způsobem a na účet číslo 1004401017/3030 vedený u Air Bank.

 

3.4. V případě, kdy to umožňuje prodejní formulář, jsou pro bezhotovostní platby platební metody napojeny na platební bránu společnosti GoPay, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet a hesla k elektronickému bankovnictví jsou zadávána pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GoPay.

 

3.5. Využít můžete možností plateb, které jsou uvedeny v prodejním formuláři.

 

3.6. Platba je jednorázová.

 

3.7. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak prodávající nebude schopna platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

 

3.8. Kupní cena je splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy, není-li uvedeno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávající.

 

 1. DODACÍ PODMÍNKY

 

4.1. U digitálních produktů se dodáním rozumí zaslání přístupových údajů ze strany prodejce na emailovou adresu zákazníka uvedenou v prodejním formuláři, případně zasláním odkazu URL adresy.

 

4.2. Přístupové údaje poskytne prodávající zákazníkovi až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do 3 dnů, není-li uvedeno jinak.

 

 1. ZABEZPEČENÍ A OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

 

5.1. Přístupové údaje k produktům či na příslušnou URL adresu jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu k produktu či poskytnuté URL adrese. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou.

 

5.2. Produkty, které prodávající prostřednictvím webového rozhraní prodává, včetně jejich náplně, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla či licenční smlouvy způsobí.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

6.1. Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

 

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od převzetí/dodání produktu, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

 

6.2. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosím vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 

 • Nejpozději 14. den po převzetí produktu musí být prodávající odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • Informaci o odstoupení od kupní smlouvy odešlete prosím emailem na info@liliprint.cz spolu s uvedením čísla objednávky, jména a data nákupu.
 • Peníze za produkt Vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněna neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup k linku digitálního produktu.

 

6.3. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávající

 

Prodávající je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje:

 

 • prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
 • porušení povinností na ochranu autorského práva (čl.5 VOP) ze strany zákazníka.

 

 1. PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávající za vady, tj. práv z vadného plnění, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající neodpovídá za závady, které mohou vzniknout zákazníku kvůli pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit.

 

 1. GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

8.1. Protože mi záleží na vaší spokojenosti s produkty, poskytuji vám možnost, v příslušné lhůtě od jeho zakoupení, tj. zaslání přístupového odkazu či URL adresy na vámi uvedenou emailovou adresu, odstoupit od smlouvy s garancí vrácení peněz pro případ, že s produktem nebudete spokojeni.

 

8.2. Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašlete elektronickou formou na info@liliprint.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury/daňového dokladu a data nákupu.

 

8.3. Peníze vám budou vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši emailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci vašeho přístupu k produktu.

 

 1. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

 

9.1.Všechny digitální produkty pouze pro osobní potřebu kupujícího. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za zneužití autorských práv nebo licenčních smluv kupujícím.  

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

10.1. Prodávající plně respektuje důvěrný charakter vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete prodávající. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

 

10.2. Na požádání vám podle možnosti obratem a písemně prodávající oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@liliprint.cz, kde vám jsem k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

 

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů

 

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

 

10.4. Možnost odhlášení

 

Chci vaše údaje použít k tomu, abych vás mohla informovat o nových produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abych mohla údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

 

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Renaty Rejchové, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

 

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílala informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.

 

10.6. Cookies

 

Prodávající může používat cookies k tomu, aby mohl sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

 

Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

 

Více o Cookie Policy zde.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

 

 1. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávající liliprint.cz
 2. Stížnosti a připomínky Spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím vyřizuje prodávající, stížnosti může Spotřebitel uplatnit na adrese info@liliprint.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. Spotřebitelé se se svými stížnostmi mohou obracet rovněž na orgány dohledu a státního dozoru, Českou obchodní inspekci či Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.
 4. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných produktů upravit další práva a povinnosti smluvních stran nad rámec těchto všeobecných obchodních podmínek. Tato pravidla budou vždy uvedena na webových stránkách příslušného produktu a mají přednost před ustanoveními OP.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávající v elektronické podobě a není veřejně přístupná.
 7. Toto aktuální znění všeobecných obchodních podmínek je platné a účinné od 1. srpna 2023.

Děkujeme vám za čas, který jste strávili přečtením obchodních podmínek.

 

Informace pro kupující: v případě změny obchodních podmínek, jsou platné obchodní podmínky, které byly v platnosti k datu nákupu.